Všeobecné obchodní podmínky

PREAMBULE

Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti EDUMA ADVISORY s.r.o., IČO: 05435943, Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 263609, (dále i jako “EDUMA ADVISORY”) upravují podmínky provozování a užívání webového portálu provozovaného na webové adrese eduma.cz, jakož i práva a povinnosti Uživatelů navzájem a vůči EDUMA ADVISORY.

Společnost EDUMA ADVISORY je právnická osoba se sídlem na území České republiky, která podniká v oblasti služeb a zprostředkovává vzdělávání pro veřejnost prostřednictvím internetu, přičemž tyto podmínky jsou součástí smluvních vztahů, které při provozu a užívání webového portálu vznikají, a jsou pro strany takového vztahu závazné.

Definice pojmů

Affiliate partner– znamená fyzickou osobu anebo právnickou osobu, která na základě Registrace má právo doporučovat Edumu dalším studentům a získat tak finanční odměnu, pokud tací studenti využijí doučování prostřednictvím webového portálu eduma.cz;

Cena – znamená odměnu, za kterou Učitel poskytuje službu, tedy jednu vyučovací hodinu, Studentovi webového portálu eduma.cz. Tato odměna v sobě již obsahuje provizi náležející společnosti EDUMA ADVISORY za zprostředkování uzavření vztahu mezi žákem a učitelem;

Etický kodex – je soubor pravidel chování v souladu s etikou a dobrými mravy, který je pro EDUMA ADVISORY, Učitele a Studenty závazný;

Heslo – znamená kód pro přístup do Účtu Uživatele zřízeného v rámci webového portálu eduma.cz, zvolený Uživatelem při vyplnění Registračního formuláře, případně následně změněný uživatelem;

Občanský zákoník – z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;

Odměna – znamená Odměnu Učitele za odučení Vyučovací hodiny prostřednictvím eduma.cz, určenou Učitelem podle jeho vůle tak, aby odpovídala jeho vědomostem a schopnostem a byla konkurenceschopná;

Uživatel – znamená Student nebo Učitel, který se registroval v rámci webového portálu eduma.cz;

Předměty duševního vlastnictví – znamená software, data, autorská práva, ochranné známky, servisní známky, práva (registrovaná anebo neregistrovaná) k designu, obchodní značky, osvědčení o známce, práva k topografiím, pseudonymům, doménám, obchodní jméno a jiné označení původu, goodwill související s výše uvedeným a registrace výše uvedeného v jakémkoliv právním řádu a přihlášky k registraci výše uvedeného, včetně všech rozšíření, změn nebo obnovení jakékoliv registrace nebo přihlášky; práva k vynálezům, objevům a nápadům, bez ohledu na možnost přihlášení patentu k těmto vynálezům, objevům a nápadům v jakémkoliv právním řádu; patenty, přihlášky patentů včetně všech jejich rozšíření, změn nebo obnovení v jakémkoliv právním řádu; práva k neveřejným informacím, obchodnímu tajemství, know-how, vzorům, procesům, postupům, záznamům o výzkumu a vynálezech, informace o testech, průzkumy trhu, softwarové a utajované informace, bez ohledu na možnost přihlášení patentu týkajícího se výše uvedeného v jakémkoliv právním řádu, a práva podle jakéhokoliv právního řádu omezit používání nebo zveřejňování výše uvedeného kteroukoliv osobou; písemnosti a veškerá dokumentace bez ohledu na možnost přihlášení patentu k těmto písemnostem a dokumentaci v jakémkoliv právním řádu; registrace a přihlášky autorských práv v jakémkoliv právním řádu, obnovení nebo rozšíření těchto registrací a přihlášek; a práva vyplývající z licencí a další obdobná práva z duševního vlastnictví;

Profil uživatele – znamená soubor informací o Uživateli, dobrovolně či povinně zadávaných Uživatelem při Registraci prostřednictvím Registračního formuláře;

Provize – znamená odměnu, která náleží EDUMA ADVISORY za zprostředkování uzavření smlouvy mezi Studentem a Učitelem, prostřednictvím webového portálu eduma.cz; Provize je zahrnutá v Ceně a činí 18 % z Odměny sjednané Učitelem se studentem za Vyučovací hodinu;

eduma.cz – se rozumí webový portál, provozovaný na internetové stránce www.eduma.cz, jehož prostřednictvím dochází ke zprostředkování možnosti doučování nebo výuky Vyučovacích předmětů mezi Učitelem a Studentem a následně za použití jedinečné technologie dochází k realizaci on-line kontaktu mezi Učitelem a Studentem. V rámci webového portálu Učitelé zveřejňují nabídky k doučování či výuky konkrétních témat Vyučovacích předmětů;

Rámcová smlouva – znamená Smlouvu – závazkově-právní vztah mezi EDUMA ADVISORY a Učitelem; Rámcová smlouva a Smlouva podle těchto VOP jsou pojmy totožné;

Registrace – znamená vyplnění a potvrzení (uložení) Registračního formuláře Uživatelem za účelem získání možnosti využívat služby webového portál eduma.cz. Platná Registrace není možná bez vyjádření souhlasu s VOP a Etickým kodexem;

Registrační formulář – znamená internetovou stránku v rámci webového portálu eduma.cz, která umožňuje vyplnit konkrétní údaje uživatele, vyjádřit souhlas s VOP a zadání uživatelského jména a hesla, pod kterým se Uživatel bude přihlašovat do neveřejné části webového portálu eduma.cz, aby mohl využívat služeb webového portálu eduma.cz. Uživatel je povinen vyplnit úplně a pravdivě všechny údaje označené v registračním formuláři jako povinné;

Rezervace – znamená nabídku Studenta na uzavření smlouvy ve vztahu k Vyučovací hodině; Student je oprávněný uskutečnit Rezervaci Vyučovacího předmětu u kteréhokoliv dostupného Učitele v libovolném termínu a čase, který je v době Rezervace dostupný;

Student – znamená fyzickou osobu anebo právnickou osobu, která na základě Registrace má právo rezervovat si Vyučovací hodiny a při splnění všech podmínek realizovat výuku v rámci Vyučovací hodiny s konkrétním Učitelem prostřednictvím webového portálu eduma.cz;

Smlouva – znamená Rámcovou smlouvu, uzavřenou mezi provozovatelem EDUMA ADVISORY a Učitelem, která zakládá závazkový vztah mezi EDUMA ADVISORY a Učitelem a jejímž předmětem je zejména úprava práv a povinností EDUMA ADVISORY a Učitele při zprostředkování vzdělávání prostřednictvím internetu; Smlouvou se rozumí objednávka Vyučovací hodiny vytvořená Studentem v rámci Rezervace, uzavřená v souladu s VOP. Neoddělitelnou součástí Smlouvy jsou Obchodní podmínky (VOP). Odlišná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ujednáními podle VOP;

Účet – znamená osobní konto každého Uživatele, které je Uživateli přístupné po vyplnění Uživatelského jména a hesla;

Učitel – znamená osobu (fyzická anebo právnická osoba), která na základě Registrace uzavřela s EDUMA ADVISORY smlouvu o zprostředkování a v souvislosti s registrací získala právo nabízet svým jménem a na svůj účet volné Výukové hodiny a následně je realizovat;

Uživatelské jméno – znamená uživatelské jméno, pod kterým Uživatel vystupuje ve Výukové platformě a které zároveň slouží jako přihlašovací jméno do webového portálu eduma.cz;

VOP – znamenají tyto Všeobecné obchodní podmínky v platném znění;

Výplatní den – znamená den, kdy je Učitel oprávněn požadovat vyplacení Odměny za odučené hodiny, zprostředkované přes webový portál eduma.cz, a který je 15. dnem následujícího kalendářního měsíce, avšak jen za předpokladu, že se na Kontě Učitele nachází Odměna v úhrnné výši nejméně 500,- Kč (slovy: pětset korun českých), pokud není v konkrétním případě Smluvními stranami dohodnuto jinak; Odměna se považuje za vyplacenou momentem jejího odepsání z bankovního účtu EDUMA ADVISORY;

Vyučovací hodina – znamená časový úsek trvání výuky Studenta dohodnutý mezi Učitelem a Studentem; jde o Učitelem zpoplatněné vyučování na dálku v příslušném odboru, trvající předem dohodnutou dobu, vedené online mezi Studentem a Učitelem prostřednictvím webového portálu eduma.cz

Výuka předmětů online – znamená výuku Vyučovacích předmětů prostřednictvím internetu, přes Výukovou platformu;

Výuková platforma – představuje jedinečnou funkcionalitu webového portálu eduma.cz, zajišťující multimediální, (zejména hlasovou, obrazovou a textovou komunikaci) mezi Studentem a Učitelem a její záznam;

Vyučovací předmět – znamená jakékoli téma z jakéhokoli oboru nebo celý obor, které Učitelé nabízejí Studentům k doučování či výuce, které má Student možnost si podle aktuální nabídky předmětů zveřejněné na Webové stránce zarezervovat;

Vzdělávání online – znamená realizaci Výukové hodiny mezi Učitelem a Studentem prostřednictvím multimediální videokonference přes Výukovou platformu EDUMA ADVISORY;

Webová stránka – znamená www.eduma.cz;

Zákon o ochraně osobních údajů – znamená zákon č. 101/2000 Sb. v platném znění;

I. Úvodní ustanovení

 1. Přihlášení se na Vyučovací hodinu je přístupné pro Uživatele, kteří jsou ve webovém portálu eduma.cz registrovaní. Registrace je bezplatná.
 2. Výuka předmětů probíhá ve virtuálním prostoru prostřednictvím unikátní Výukové platformy na webové adrese eduma.cz.
 3. EDUMA ADVISORY zajišťuje zprostředkování výuky Vyučovacích předmětů během celého kalendářního roku a technické zajištění realizace výuky.
 4. Jednotlivé Vyučovací předměty jsou rozděleny do skupin podle následujících kategorií: a/ základní škola, b/ střední škola, c/ vysoký škola, d/ jazyková výuka, e/ specializace, a další variace - doučování, přičemž Student je oprávněný přihlásit se na jakoukoliv Vyučovací hodinu u Učitele, který výuku daného předmětu poskytuje, a to v libovolném počtu hodin.

II. Základní práva a povinnosti

Pro učitele

 1. Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti Učitele a EDUMA ADVISORY při používání webového portálu eduma.cz a jsou neoddělitelnou součástí Registrace Učitele. Učitel se vyplněním a odesláním Registračního formuláře a vyjádřením bezvýhradného souhlasu s VOP a Etickým kodexem zavazuje, že je bude dodržovat.
 2. EDUMA ADVISORY zajišťuje prostřednictvím webového portálu eduma.cz zprostředkování uzavření smlouvy mezi Učitelem a Studentem, jejímž předmětem je Výuková hodina a technické zabezpečení on‑line Vyučovacích hodin. EDUMA ADVISORY dále prostřednictvím webového portálu zajišťuje pro učitele možnost zveřejňovat nabídky vyučovacích hodin, jejich rezervaci Studenty, výběr Ceny od Studentů za rezervované Vyučovací hodiny a vyplacení Odměn Učitelům za odučené Vyučovací hodiny.
 3. Učitel plně odpovídá za řádné odučení Vyučovací hodiny a to včetně kvality.
 4. Učitel je povinen se v rámci užívání webového portálu eduma.cz chovat podle Etického kodexu.
 5. Učitel je povinen provádět výuku Výukových hodin osobně.
 6. Učitel má tři možnosti poskytnutí svých hodin:
  • povinně vypsané hodiny měsíčně (min. 4 hodin), student může využít čas vstupu dle aktuální nabídky vypsaných hodin a vstoupit do hodiny (v souladu s podmínkou vstupu do hodiny dle těchto VOP)
  • rezervované hodiny studentem (vzájemně odsouhlasené), student může poptat hodinu konkrétního učitele v čase, který student potřebuje v případě, že povinně vypsané hodiny učitele studentovi nevyhovují
  • nerezervované hodiny (učitel je online mimo dobu povinně vypsaných nebo rezervovaných, kdokoliv může vstoupit)
 7. Učitel je povinen v rámci Vyučovací platformy vypsat min. 4 a více Vyučovacích hodin každý měsíc, nebude-li dohodnuto jinak a po dobu minimálně 4 Vyučovacích hodin být připraven tyto hodiny odučit (pevný čas, den do svého kalendáře), které musí závazně držet a být online, s tím, že v každém kalendářním týdnu musí být vypsány minimálně 1 hodina (součet hodin v měsíci musí vždy být minimálně 4).
 8. Učitel je oprávněn změnit termín vyučovací hodiny pouze pokud to Vyučovací platforma umožní, ale vždy jen tak, aby byly splněny podmínky předchozího odstavce stran minimálních vypsaných Vyučovacích hodin.
 9. Učitel je oprávněn každý týden mít možnost si jednu hodinu (z povinně vypsaných) přeplánovat, případně přesunout do dalšího týdne. učitel může 4x do měsíce změnit hodinu vypsané hodiny (tedy celkově může změnit termín 1 z 4 hodin a to nejdéle den předem aktualizovat v kalendáři - za předpokladu, že hodina kterou chce učitel přeplánovat nebyla již rezervovaný a zaplacená studentem. Potom se to řídí pravidly o zrušení hodiny)
 10. Učitel musí být online minimálně 5 minut před zahájením vypsané hodiny. Pokud žádný student hodinu nevyužije, tedy nevstoupí do hodiny do 5 minut od zahájení hodiny. Hodina se uzamkne a učitel dál nemusí být online.
 11. Pokud student předem rezervuje povinně vypsanou hodinu učitele, stává se z povinné hodiny, hodina předem rezervovaná.
 12. Učitel není oprávněn zrušit vypsanou Vyučovací hodinu, pokud byla již registrována Studentem, pokud s tím student nesouhlasí (i v tomto případě musí být zrušení pouze výjimečné) nebo tyto VOP nestanoví něco jiného.
 13. Učitel je oprávněn zrušit nerezervovanou hodinu kdykoli.
 14. Učitel je oprávněn zrušit rezervovanou hodinu nejdéle den předem, pokud je rezervovaná hodina v dopoledních hodinách druhého dne a pokud je hodina v odpoledních hodinách, může ji zrušit nejpozději 6 hodin předem jejím začátkem. Jinak je ke zrušení Vyučovací hodiny nutný souhlas Studenta s tím, že uhradí za náhradní hodinu Cenu sníženou o 20%.

Pro studenty

 1. Tyto VOP upravují práva a povinnosti Studenta při používání webového portálu eduma.cz a jsou neoddělitelnou součástí Registrace Studenta. Student se vyplněním a odesláním Registračního formuláře a vyjádřením bezvýhradného souhlasu s VOP a Etickým kodexem zavazuje, že je bude dodržovat.
 2. Na základě Rezervace výuky Vyučovací hodiny konkrétního Učitele vzniká smlouva mezi Učitelem a Studentem, na jejímž základě se Učitel zavazuje provést konkrétní Výukové hodiny/hodinu a Student se zavazuje uhradit Učiteli Cenu, prostřednictvím účtu EDUMA ADVISORY.
 3. Student je povinen se v rámci užívání webového portálu eduma.cz chovat podle Etického kodexu.
 4. Student není oprávněn umožnit třetí osobě sledovat průběh Vyučovací hodiny. To neplatí pro rodiče Studentů.
 5. Student, pokud chce vstoupit (registrovat se) do předem vypsaných hodin učitele, může tak učinit nejdéle 5 minut před zahájením hodiny, a to pouze v případě, že předem uhradil Cenu a tato byla připsána na účet EDUMA ADVISORY. Pokud má Student nabitý kredit u EDUMA ADVISORY, tak může do Vyučovací hodiny vstoupit nejdéle 5 minut po zahájení hodiny. Pro posouzení splnění podmínek pro vstup do hodiny jsou relevantní elektronické informace, které získá automaticky Vyučovací platforma. Registrace hodiny je provedena pouze v případě, že ji Učitel potvrdí.

Student je však povinen, ve svém vlastním zájmu, snažit se rezervaci provést nejpozději 30 min. před začátkem hodiny. Pokud tuto dobu nestihne, je to pouze k jeho škodě. V takovém případě, i pokud platbu provede včas, ale informace o provedení platby nebudou Vyučovací platformě předány včas, vzniká mu právo pouze na vrácení Ceny, ale nemá právo na náhradu škody. V takovém případě se pravidlo o zmeškání Vyučovací hodiny neuplatní.

Registrace hodiny je provedena pouze v případě, že ji Učitel potvrdí prostřednictvím Výukové platformy nebo emailem.

Pro uživatele společně

 1. Uživatelé nejsou oprávněni se při uzavření smlouvy odchýlit od podmínek stanovených ve VOP bez výslovného souhlasu EDUMA ADVISORY a případů, kdy tuto možnost nabízí webový portál eduma.cz v rámci formulářů, nebo Výuková platforma.
 2. Uživatelé jsou povinni výuku Vyučovacích hodin a jakoukoli vzájemnou komunikaci realizovat výlučně prostřednictvím Výukové platformy a webového portálu eduma.cz. Uživatelé nejsou oprávněni sdělovat si kontaktní údaje, které by umožnily komunikaci mimo Výukovou platformu a nesmí spolu komunikovat jiným způsobem, než prostřednictvím Výukové platformy a webového portálu eduma.cz, (např. prostřednictvím telefonu, emailu nebo sociálních sítí).
 3. Uživatelé nejsou oprávněni jeden rok po ukončení smlouvy s EDUMA ADVISORY spolu jakkoli komunikovat, vyjma společenské komunikace, ke které docházelo i před Registrací. Tento zákaz se rovněž nevztahuje na Učitele, kteří jsou v pracovním poměru k veřejné nebo soukromé škole a Student je žákem takové školy.
 4. Uživatelé nesmí jakékoli nahrávky vyučovací hodiny nebo materiály předané v rámci vyučovací platformy jakýmkoli způsobem zveřejňovat (např. internet, sociální sítě, apod.) bez předchozího písemného souhlasu EDUMA ADVISORY a nositele autorských práv.
 5. Uživatel je povinen zajistit si v době rezervované vyučovací hodiny dostatečně dimenzované připojení na internet a hardware s dostatečným výkonem a softwarovým vybavením, aby byl schopen využívat Výukovou platformu. Minimální konfigurace: zde
 6. Využitím jakékoli možnosti ve formulářích (šablonách) webového portálu eduma.cz nebo Výukové platformy nebo užitím jakékoli funkcionality vyjadřuje Uživatel s tímto závazně souhlas, jakož i se všemi podmínkami, které se k tomu váží.

Pro Affiliate partnery

 1. Každý registrovaný učitel či student má možnost být zároveň affil partner.
 2. Pokud se nový student zaregistruje přes aktivační link affil partnera a absolvuje hodinu, má affil partner nárok na finanční odměnu.
 3. Affil partner má nárok na odměnu 50,- Kč z nově získaného studenta, který prostřednictvím Eduma portálu absolvuje hodinu. Maximálně může affil partner získat odměnu z jednoho získaného studenta dvakrát ze dvou absolvovaných hodin. Maximální výše odměny za jednoho studenta činí 100,- Kč.
 4. Affil partner není limitován počtem studentů, které získá. V tomto směru je odměna bez limitu.
 5. Pokud je affil partner učitel, odměna za získané studenty se přičte k jeho výdělku za odučené hodiny a je vyplácena dle podmínek o vyplácení odměny.
 6. Pokud je affil partner student, odměna se mu přičte do peněženky a může jí využít pro platbu svých vlastních hodin.
 7. Eduma Advisory s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit profil affil partnera v případě, že jeho činnost bude negativně ovlivňovat zájmy Eduma Advisory, či jinak spekulativně zneužívat affiliate programu.
 8. V případě zrušení registrace affil partnera dojde k proplacení odměny, která mu do té doby náleží.

Vznik, změna a zánik závazkového vztahu mezi EDUMA ADVISORY a Uživatelem

 1. Smluvní vztah mezi EDUMA ADVISORY a Uživatelem vzniká na základě vyplnění a odeslání Registračního formuláře, uveřejněného na Webové stránce. Registrace, jakož i užívání dalších služeb EDUMA ADVISORY je bezplatné, nebude-li sjednáno jinak.
 2. EDUMA ADVISORY má nárok na zprostředkovatelskou provizi ve výši 18 % od Učitele za zprostředkování uzavření smlouvy mezi Učitelem a Studentem, s tím, že EDUMA ADVISORY ze své provize hradí transakční poplatky bance, jakož i další náklady v souvislosti se zúčtováním plateb od Studentů.
 3. EDUMA ADVISORY je oprávněna v závislosti na změnách příslušných právních předpisů, anebo své obchodní politiky, anebo na základě svého rozhodnutí změnit anebo úplně nahradit tyto VOP. Tuto změnu EDUMA ADVISORY zveřejní na své Webové stránce spolu s určením platnosti a účinnosti takové změny, přičemž zveřejnění zajistí EDUMA ADVISORY nejméně 1 měsíc před navrhovaným dnem účinnosti změn.
 4. Účastník, který se změnou nebude souhlasit, má právo zrušit vztah s EDUMA ADVISORY odstoupením, učiněným do jednoho měsíce po zveřejnění změny. Pokud v této lhůtě Účastník neodstoupí, platí, že změnu přijal.

Registrace

 1. Podmínkou užívání služeb webového portálu eduma.cz ze strany Uživatele je Registrace a její odsouhlasení ze strany EDUMA ADVISORY. Na registraci není právní nárok a EDUMA ADVISORY má právo registraci odmítnou bez udání důvodu. EDUMA ADVISORY je oprávněna v rámci registraci požadovat ověření identity, např. doručením prohlášením v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem.
 2. Pokud je Učitel fyzickou osobou, je povinen při vyplnění Registračního formuláře uvést své jméno a příjmení, heslo, e-mailovou adresu, vyučovací jazyk, ve kterém bude Studentovi poskytovat vzdělávání, a Vyučovací předmět, ve kterém bude Studentovi poskytovat vzdělávání s uvedením názvu a popisu Vyučovacího předmětu (např. úroveň - začátečníci, pokročilí) a Ceny za Vyučovací hodinu. Učitel je dále povinen, bude-li o to EDUMA ADVISORY požádán, doplnit další údaje a splnit další podmínky.
 3. Pokud je Učitel právnická osoba, je povinen při vyplnění Registračního formuláře uvést své obchodní jméno, sídlo, heslo, emailovou adresu, vyučovací jazyk, ve kterém bude Studentovi poskytovat vzdělávání a Vyučovací předmět, ve kterém bude Studentovi poskytovat vzdělávání s uvedením názvu a popisu Vyučovacího předmětu (např. úroveň - začátečníci, pokročilí) a Ceny za Vyučovací hodinu.

Dále je povinen identifikovat údaji podle předchozího fyzické osoby, které budou jeho prostřednictvím výuku fakticky provádět.

 1. V případě, že Registraci jako Student vykonává fyzická osoba, která v době Registrace dovršila 15. rok věku, ale nedovršila 18 let, bere na vědomí, že jí provedený úkon se považuje za přiměřený a odpovídající její rozumové a duševní vyspělosti a je jím vázaná stejně, jako ostatní Uživatelé. U Studentů mladších 15 let musí registraci odsouhlasit rodiče.
  Registrovaní Studenti, kteří jsou mladší než 18 let, jsou oprávněni rezervovat si za jeden měsíc Vyučovací hodiny v souhrnné hodnotě nepřesahující 600,-- Kč, k další registraci je nutný souhlas zákonného zástupce.
 2. Uživatel je oprávněn kdykoliv vykonat změnu kteréhokoliv údaje zadaného při registraci; o takto vykonané změně údajů uvedených v Registračním formuláři, anebo v Profilu Učitele, Učitel není povinný EDUMA ADVISORY písemně informovat.
 3. Uživatel je povinen uvádět vždy pravdivé informace o své osobě. Pokud Uživatel nesplní tuto povinnost, EDUMA ADVISORY je oprávněna okamžitě ukončit smluvní vztah mezi Učitelem a EDUMA ADVISORY odstoupením.
 4. EDUMA ADVISORY je oprávněná vyzvat Uživatele, aby v přiměřené lhůtě prokázal správnost, pravdivost a úplnost údajů zadávaných v Registračním formuláři. Pokud nebude správnost údajů navzdory výzvě prokázaná, EDUMA ADVISORY je oprávněná smluvní vztah s Učitelem okamžitě ukončit odstoupením, což provede zablokováním Účtu Uživatele.
 5. Učitel je oprávněný rozšířit svůj Profil v části Vyučovacích předmětů a poskytovat výuku Studentům v několika Vyučovacích předmětech, a to na základě jeho vědomostí a zkušeností. Učitel se zavazuje poskytovat výuku jen v takových předmětech, ve kterých dosahuje potřebné vědomosti a zkušenosti tak, aby nepoškozoval dobré jméno EDUMA ADVISORY a jejích služeb.
 6. EDUMA ADVISORY si před schválením Registrace a Profilu Učitele vyhrazuje právo provést přezkoušení způsobilosti Učitele vyučovat online, resp. přes Výukovou platformu. Učitel je povinen poskytnout ukázkovou hodinu EDUMA ADVISORY v případě, pokud k tomu bude ze strany EDUMA ADVISORY vyzván. EDUMA ADVISORY má právo provést přezkoušení i kdykoli po registraci.
 7. Uživatel vykonáním registrace na Webové stránce uděluje EDUMA ADVISORY výslovný souhlas s vyhotovováním a používáním jeho podobizny, osobních údajů, obrazových a zvukových snímků a záznamů, týkajících se uživatele a jeho projevů osobní povahy, a to za účelem kontroly provedení Vyučovací hodiny, její kvality a průběhu a splnění všech podmínek podle těchto VOP. Osobní údaje, tedy jméno, příjmení a emailový kontakt uživatele je EDUMA ADVISORY oprávněna zpracovávat pro účely realizace a kontroly plnění povinností smluvních vztahů, vznikajících v rámci užívání webového portálu eduma.cz. Zpracovatelem údajů je výlučně EDUMA ADVISORY.
  Tento výslovný souhlas podle předchozího odstavce trvá minimálně po dobu trvaní smluvního vztahu mezi Uživatelem a EDUMA ADVISORY a v nezbytném rozsahu i po ukončení trvání tohoto smluvního vztahu, pokud není Smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak.
 1. Učitel není oprávněn zpřístupnit přihlašovací údaje do Účtu třetí osobě a rovněž není oprávněn umožnit třetí osobě realizaci Výuky přes Výukovou platformu EDUMA ADVISORY jménem Učitele. Porušení povinnosti podle předchozí věty tohoto článku VOP se považuje za jejich podstatné porušení a zakládá právo EDUMA ADVISORY odstoupit od Smlouvy.
 2. EDUMA ADVISORY odstoupení provede zablokováním Účtu Uživatele, o čemž bude Uživatel informován odesláním emailu a tato informace se mu zobrazí při pokusu o přihlášení.
 3. Uživatel je povinen nahradit EDUMA ADVISORY veškeré škody a ušlý zisk, který vznikne v případě, že pro porušení smlouvy nebo podmínek VOP EDUMA ADVISORY odstoupí od smlouvy.

Vyučovací hodina

 1. Délka a trvaní Vyučovací hodiny je předmětem dohody mezi Učitelem a Studentem. Nejkratší doba výuky může být sjednána na 15 min. Delší vyučovací hodina musí být vždy násobkem 15. Výuka probíhá online, prostřednictvím multimediální videokonference vedené přes Výukovou platformu v rámci webového portálu eduma.cz.
 2. V době zahájení Vyučovací hodiny je Učitel povinný přihlásit se do svého Účtu a začít Vyučovací hodinu řádně a včas.
 3. Po skončení každé Vyučovací hodiny má Učitel právo na poskytnutí zpětné vazby od Studenta za účelem zlepšení kvality poskytovaných služeb v oblasti vzdělávání. Poskytnutí zpětné vazby Učiteli je dobrovolné, závisí výlučně na vůli Studenta a Učitel na ni nemá právní nárok a nesmí ji jakkoli vynucovat.
 4. V rámci Vyučovací platformy v rámci webového portálu eduma.cz je automaticky nahrávána každá Vyučovací hodina a je archivována komunikace mezi Učitelem a Studentem. Autorské právo k nahrávce a dispoziční právo ke komunikaci náleží EDUMA ADVISORY. Nahrávku bude EDUMA ADVISORY archivovat minimálně po dobu 15 dnů od ukončení Vyučovací hodiny, poté je oprávněna ji smazat, pokud Uživatel nevznese stížnost proti průběhu Vyučovací hodiny nejdéle do sedmi dnů od konce hodiny.

Uživatelé nemají právo požadovat předání nahrávky, pokud nejsou splněny všechny podmínky podle těchto VOP. Uživatelé nejsou oprávněni nahrávky, pokud je jakkoli získají, dále šířit, kopírovat, zveřejňovat, anebo jinak šířit, nebude-li VOP stanoveno nebo individuálně sjednáno jinak. EDUMA ADVISORY zajistí nahrání a archivaci provedené Vyučovací hodiny. Pokud Student před začátkem Vyučovací hodiny uhradí EDUMA ADVISORY poplatek a budou splněny všechny podmínky podle VOP má právo požadovat předání záznamu Vyučovací hodiny. Pokud Student bude mít zájem o záznam po provedené vyučovací hodiny později poskytne mu ho EDUMA ADVISORY pokud o ni požádá do 15 dnů od konce hodiny, pokud Student uhradí poplatek a budou splněny všechny podmínky VOP. Pozdějším žádostem EDUMA ADVISORY vyhoví pouze v případě, že bude mít nahrávku ještě k dispozici.

Za poskytnutí záznamu Student uhradí EDUMA ADVISORY:

 • Nahrávky dlouhá do 45 min - ZVUK. - 40,- Kč
 • Nahrávky dlouhé od 45 - 90 min - ZVUK - 50,- Kč.
 • Nahrávky dlouhé od 15 - 60 min - VIDEO - 80,- Kč
 • Nahrávky dlouhé od 60 - a více min - VIDEO - 100,- Kč

EDUMA ADVISORY je oprávněna ceny za nahrávky jednostranně změnit před objednávkou Studenta nebo stanovit ceny za různé možnosti požadavků nahrávek (např. zvýhodněné balíčky a pod). Ceny EDUMA ADVISORY zpřístupní v rámci Výukové platformy nebo webového portálu eduma.cz.

Učitel souhlasí s těmito podmínkami pořizování záznamů a jejich poskytování Studentům.

Platba za Vyučovací hodinu

 1. Učitel, který odučil v rámci Výukové platformy Vyučovací hodinu, má právo, aby mu Student zaplatil Cenu. Právo na Cenu má Učitel i v případě, že k odučení hodiny nedošlo z důvodů na straně Studenta, který řádně a včas, v souladu s těmito VOP, nezrušil Rezervaci Vyučovací hodiny. Učitel uhradí EDUMA ADVISORY z každé Ceny zprostředkovatelskou provizi a jemu zůstane Odměna.
 2. EDUMA ADVISORY má nárok na Provizi ve výši 18 % z Ceny za Vyučovací hodinu.
 3. Student hradí Cenu za Vyučovací hodinu předem a to za podmínek uvedených ve Vyučovací platformě. Platby je možné, pokud to Vyučovací platforma nabízí, provádět např. bankovním převodem či předplacenou peněženkou. – Učitel bere na vědomí, že mu bude vyplacená Cena za Vyučovací hodinu snížená o Provizi připadající EDUMA ADVISORY v souladu s VOP. Platba Odměny za Vyučovací hodinu se považuje za provedenou odepsáním příslušné finanční částky z bankovního účtu EDUMA ADVISORY.
 4. V případě přerušení Vyučovací hodiny nebo případě, kdy Vyučovací hodina nebyla z technických důvodů srozumitelná (např. šum, trhaný obraz a zvuk, nebo ztráta obrazu apod.), a technické problémy jsou na straně Výukové platformy nebo EDUMA ADVISORY, pak vzniká studentovi právo náhradní hodinu a Učitel obdrží Cenu zaplacenou studentem a částku ve výši Ceny od EDUMA ADVISORY za zrušenou hodinu, nebude.li dohodnuto jinak. Nárok za přerušení hodiny nevzniká, pokud bude odučeno alespoň 80 % času předmětné Vyučovací hodiny.
 5. Pokud došlo k technickým problémům na straně EDUMA ADVISORY, Učitel je povinen obrátit se přímo na EDUMA ADVISORY prostřednictvím kontaktního formuláře uveřejněného na Webové stránce, načež EDUMA ADVISORY v přiměřené lhůtě obeznámí Uživatele s možným řešením problému způsobem a ve lhůtách stanovených těmito VOP.
 6. Učitel nemá nárok na Cenu za Vyučovací hodinu, pokud hodina nebyla odučena alespoň z 80%, pokud k přerušení hodiny došlo z důvodů, které nevznikly na straně Učitele. V takovém případě je učitel povinen nabídnout Studentovi náhradní hodinu v nejbližším možném termínu.

Důvod neodučení hodiny může spočívat v technických problémech s Výukovou platformou, nedostatečném signálu internetového připojení či výpadkem internetového připojení, či jinému selhání techniky na straně učitele či neprovedení výuky Učitelem v souladu s VOP nebo uzavřenou smlouvou mezi Učitelem a Studentem.

 1. EDUMA ADVISORY je povinna uskutečnit převod finančních prostředků odpovídajících Odměně za odučené Vyučovací hodiny na bankovní účet Učitele určený při Registraci. EDUMA ADVISORY realizuje převody Odměny za zrealizované Vyučovací hodiny vždy ve Výplatních dnech. Učitel bere na vědomí, že EDUMA ADVISORY Odměnu Učitele za odučené Vyučovací hodiny bude vyplácet v minimální hodnotě 500,- Kč (pětset Kč). Pokud Odměna náležící Učiteli nedosáhne k Výplatnímu dni příslušného kalendářního měsíce minimálně hodnoty 500,- Kč (pětset Kč), bude vyplacena až v dalším Výplatním termínu, pokud dojde k naplnění podmínky minimální hodnoty ve výši 500,- Kč (pětset Kč).

Storno, zrušení Rezervace a sankce

 1. Pokud není Student připojený v dojednaný termín a čas Vyučovací hodiny, jakož ani 15 min. po předpokládaném čase zahájení Vyučovací hodiny z jakéhokoliv důvodu bez předchozího uvědomení Učitele, Učitel není povinen Vyučovací hodinu nahradit. V případě nedodržení dojednaného termínu a času Vyučovací hodiny ze strany Studenta má Učitel nárok na Cenu ve výši 100 %.
 2. Pokud není Učitel připojený v dojednaný termín a čas Vyučovací hodiny z jakéhokoliv důvodu bez předchozího uvědomení Studenta, je Učitel povinný danou Vyučovací hodinu po dohodě se Studentem nahradit bez nároku na Odměnu. Opakované nesplnění povinnosti podle předchozí věty se považuje za podstatné porušení Smlouvy mezi Učitelem a Studentem. V takovém případě má student právo od smlouvy odstoupit. Dále je to hrubé porušení smlouvy o zprostředkování mezi EDUMA ADVISORY a Učitelem a EDUMA ADVISORY má právo od smlouvy odstoupit.
 3. Student je oprávněný zrušit provedenou Rezervaci Vyučovací hodiny u Učitele za těchto podmínek:
 • zrušení nejpozději tři dny ( 72 hodin ) od termínu Vyučovací hodiny - bude vráceno 100% Ceny,
 • zrušení ve lhůtě kratší, než tři dny ( 72 hodin ) nejdéle však jeden den ( 24 hodin ) od termínu Vyučovací hodiny - bude vráceno 70% Ceny,
 • zrušení v době kratší, než jeden den ( 24 hodin ) nejdéle však 6 hodin od termínu Vyučovací hodiny - bude vráceno 50% Ceny,
 • zrušení Vyučovací hodiny v době kratší, než 6 hodin před termínem vyučovací hodiny – bude vráceno 20% Ceny,
 • 72 hodin a více – žák neplatí nic – učitel obdrží 0 % z neuskutečněné hodiny
 • 24 – 72 hodin – žák platí 30 % - učitel obdrží 30 % z neuskutečněné hodiny
 • 6 – 24 hodin – žák zaplatí 50 % - učitel obdrží 50 % z neuskutečněné hodiny
 • 0 – 6 hodin žák platí 80 % - učitel obdrží 80 % z neuskutečněné hodiny

Veškeré nárokované částky ze strany učitele, budou poníženy o smluvní provizi ve výši 18 procenta.

Tento nárok je vztažen k bodu 'Platba za Vyučovací hodinu' .

Práva a povinnosti

 1. EDUMA ADVISORY je povinna:
  • poskytovat služby s odbornou péčí, v souladu s platnými právními předpisy;
  • zajistit dostatečné technické vybavení a internetové připojení pro účely provozu Výukové platformy a webového portálu eduma.cz, aby byla zajištěna kvalitní výuka a vzdělávání Studenta online;
  • poskytovat Učiteli potřebnou, zejména technickou součinnost při výuce Studentů.
 2. EDUMA ADVISORY je oprávněná:
  • zpřístupnit údaje, které Učitel uvádí ve svém Profilu Uživatele za účelem poskytnutí dostatečných informací o jeho osobě, zkušenostech a Vyučovacím předmětu Studentovi;
  • účtovat si za každou provedenou platbu Studenta ve prospěch Učitele Provizi, a to tak, že je oprávněná příslušnou sumu Provize strhnout z Ceny, a to v každém jednotlivém případě;
  • nepovolit registraci Učiteli, případně omezit přístup Učiteli k některým službám v případě, že porušuje ustanovení Smlouvy, anebo tyto VOP nebo tyto v minulosti porušil, jakož i v jiných případech bez udání důvodu;
  • zrušit Registraci Učitele, který podstatným způsobem porušuje ustanovení Smlouvy, anebo tyto VOP, jakož i v případech, kdy to tyto VOP výslovně uvádějí. Učitel, kterému byla v souladu s těmito VOP Registrace zrušena, není oprávněn nadále využívat služby poskytované EDUMA ADVISORY.
 3. EDUMA ADVISORY neodpovídá za obsahovou a organizační stránku jednotlivých Vyučovacích hodin, jakož ani za učební osnovy, učebnice a jiné materiály, které byly Studentovi poskytnuté ze strany Učitele; Výběr vhodného Učitele je výlučným právem Studenta a obsah Vyučovací hodiny je předmětem dohody mezi Učitelem a Studentem.
 4. Učitel je povinen:
  • poskytovat služby a výuku Studenta ve zvoleném vyučovacím oboru, na základě jeho požadavků, a to v souladu se Smlouvou a těmito VOP a pokyny Studenta;
  • poskytovat služby řádně, kvalitně a plnohodnotně v souladu s dobrými mravy;
  • v průběhu Vyučovací hodiny se chovat v souladu se základními společenskými, všeobecně uznávanými a uplatňovanými morálními pravidly a hodnotami společenského styku;
  • oznamovat EDUMA ADVISORY všechny skutečnosti, které mohou vést k porušení VOP nebo Smlouvy, nebo k poškození EDUMA ADVISORY;
  • udržovat svůj Účet a Heslo k němu v tajnosti a nepředávat ho dalším osobám; EDUMA ADVISORY nenese žádnou odpovědnost za ztrátu hesla, vyjma toho, že by vyšlo najevo, že byla způsobena úmyslným zaviněním anebo hrubou nedbalostí ze strany EDUMA ADVISORY;
  • obeznámit se s podmínkami používání Výukové platformy EDUMA ADVISORY a tyto bez výhrad dodržovat;
  • zachovávat mlčenlivost o obsahu smluvního vztahu s EDUMA ADVISORY, který není veřejně známý; zvlášť je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech tvořících důvěrné informace, obchodní tajemství EDUMA ADVISORY, jakož i jejích obchodních partnerů, dále o skutečnostech týkajících se obchodních či smluvních vztahů s třetími subjekty a rovněž o jakýchkoliv interně stanovených strategiích a obchodních přístupech až do doby, kdy je EDUMA ADVISORY prokazatelně zveřejní anebo se jinak oprávněným způsobem stanou všeobecně známými; Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení smluvního vztahu s EDUMA ADVISORY.
 5. Učitelům se zakazuje kontaktovat a vyučovat Studenty mimo Výukovou platformu EDUMA ADVISORY, a to i v případě, že je to v zájmu Studenta. V případě zjištění takovéto skutečnosti má EDUMA ADVISORY nárok uplatnit vůči Učiteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Pokud k porušení této povinnosti dojde i po výzvě EDUMA ADVISORY k úhradě smluvní pokuty, zvyšuje se smluvní pokuta na 50.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody EDUMA ADVISORY s tím, že zaplacená smluvní pokuta se na úhradu škody nezapočítává.
 6. Učitel bere na vědomí skutečnost, že je osobně zodpovědný za splnění všech zákonných daňově odvodových povinností, jakož i jakýchkoliv jiných administrativních povinností (daňové povinnosti, odvodové povinnosti, ohlašovací povinnosti apod.). Tzn. - Učitel bere na vědomí, že vyplacená odměna je jeho příjmem, který podléhá zdanění dle aktuálního platného zákona o dani z příjmu a podle tohoto zákona je učitel povinen při přijetí odměny postupovat.  Vyplacená částka odměny je jen zprostředkováním platby mezi studentem a učitelem.
 7. Dále prohlašuje, že vynaloží veškerou péči, kterou je možné spravedlivě požadovat, aby jeho činnost byla v souladu se všemi právními předpisy České republiky. Pokud by tato péče nebyla dostatečná pro dodržení všech právních norem České republiky, je povinen to neprodleně oznámit EDUMA ADVISORY. Učitel je povinen postupovat tak, aby při naplňování Smlouvy a při naplňování smlouvy mezi Učitelem a Studentem byly splněny i všechny povinnosti vyplývající pro Učitele z norem veřejného práva České republiky.
 8. Učitel je oprávněn Smlouvu kdykoliv vypovědět s okamžitou účinností, a to zrušením vlastního Profilu Učitele. Pokud Učitel využije svého práva výpovědi podle předchozí věty tohoto bodu, je povinen zrealizovat všechny Vyučovací hodiny, které byly rezervovány před účinností výpovědi.

Komunikace a doručování

 1. Komunikace mezi EDUMA ADVISORY a Uživatelem bude probíhat výlučně v českém jazyce, nebude-li dohodnuto jinak nebo nebude-li to výslovně umožňovat webový portál eduma.cz nebo Výuková platforma. Komunikace bude probíhat výlučně elektronickou formou na e-mailovou adresu info@eduma.cz nebo prostřednictvím formulářů webového portálu eduma.cz nebo Výukové platformy.
 2. Písemnosti doručené prostřednictvím e-mailu anebo jiným elektronickým médiem se považují za doručené den následující po jejich odeslání, pokud není prokázaný dřívější termín doručení.
 3. EDUMA ADVISORY a Uživatel se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě Smluvní strany a to bez použití zaručeného elektronického podpisu.

Odpovědnost za škodu

 1. EDUMA ADVISORY nese odpovědnost jen za škody zaviněné výlučně porušením povinnosti EDUMA ADVISORY.
 2. EDUMA ADVISORY nenese odpovědnost za nedostatečné internetové připojení ze strany Uživatelů; Učitel je povinen si ověřit, zda má přiměřené technické a přístrojové vybavení, jakož i dostatečnou rychlost internetového připojení pro realizaci výuky pro EDUMA ADVISORY.
 3. EDUMA ADVISORY neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jako např. havárie, živelné pohromy, výpadky elektrické energie, krizové situace, epidemie, branná pohotovost státu a jiné okolnosti mimo kontrolu EDUMA ADVISORY, anebo které jsou okolnostmi vylučujícími odpovědnost podle všeobecně závazných právních předpisů.
 4. EDUMA ADVISORY nenese odpovědnost za výpadky multimediální videokonference mezi Učitelem a Studentem, způsobené nedostatečnou rychlostí internetového připojení ze strany Uživatelů.
 5. EDUMA ADVISORY nenese odpovědnost za výpadky při výuce způsobené přetížením linky na straně Uživatele vlivem nehospodárného užívání internetového připojení (např. stahování a odesílání souborů v průběhu výuky z jakéhokoliv počítače na stejné síti).
 6. Učitel je povinen nahradit EDUMA ADVISORY jakoukoliv a veškerou škodu, která vznikne EDUMA ADVISORY v důsledku porušení povinnosti Učitele, vyplývající ze závazkového vztahu s EDUMA ADVISORY nebo vztahu mezi Učitelem a Studentem. Učitel je povinen nahradit i ušlý zisk, který vznikne EDUMA ADVISORY v důsledku jednání, resp. nejednání Učitele, a to v plné výši, kterou mu sdělí EDUMA ADVISORY.
 7. Uživatelé jako slibující závazně prohlašují EDUMA ADVISORY jako příjemci slibu, že EDUMA ADVISORY nahradí jakoukoliv škodu, která jí vznikne v důsledku jednání Uživatele, které je v rozporu s jeho smluvními povinnostmi, resp. v důsledku opomenutí jednání, k němuž byl Uživatel povinen, a to včetně jakýchkoliv dalších nákladů spojených s uvedeným, a to zejména, nikoliv však výlučně, sankce, poplatky, náklady řízení, pokuty, a jiné přímé a nepřímé náklady EDUMA ADVISORY spojené s výše uvedeným. Uživatel je povinen nahradit škodu do 10 kalendářních dní od doručení výzvy EDUMA ADVISORY jako příjemce slibu na její nahrazení.
 1. Reklamační řád obecným způsobem upravuje vztahy mezi EDUMA ADVISORY a Uživatelem při vyřizování reklamací a stížností Učitele a upravuje právní vztahy mezi Učitelem a EDUMA ADVISORY při vyřizování reklamací týkajících se správnosti a kvality služeb, které poskytuje EDUMA ADVISORY Uživatelům.
 2. Pokud se Uživatel domnívá, že služby poskytnuté ze strany EDUMA ADVISORY mají vadu, může podat Reklamaci. Uživatel je oprávněn nahlásit jakékoliv svoje stížnosti a podněty elektronickou formou na e‑mailovou adresu EDUMA ADVISORY info@eduma.cz, kde se jeho podání zaznamená a EDUMA ADVISORY seznámí Uživatele s možným řešením problému, resp. s výsledkem prošetření podané stížnosti či podnětu. Reklamace musí být podána oprávněnou osobou.
 3. Uživatel je povinen spolu s odesláním reklamace/stížnosti anebo podnětu předložit EDUMA ADVISORY relevantní důkazy, na jejichž základě se domnívá, že došlo k porušení jeho práv, případně k závadnému jednání ze strany EDUMA ADVISORY (např. výpis z účtu apod.). EDUMA ADVISORY má právo požadovat od Uživatele předložení jakýchkoliv dalších důkazů prokazujících tvrzení Uživatele za účelem důkladného posouzení Reklamace.
 4. Uživatel je oprávněn uplatnit Reklamaci za Vyučovací hodinu za výše uvedených podmínek u EDUMA ADVISORY bez zbytečného odkladu nejpozději však do 7 dní ode dne absolvování reklamované Vyučovací hodiny, případně zjištění jiné závady.
 5. EDUMA ADVISORY není povinna zabývat se reklamací uskutečněnou po uplynutí lhůty stanovené VOP pro reklamaci.
 6. EDUMA ADVISORY je povinna vyřídit reklamaci Uživatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dní ode dne doručení Reklamace. Uživatel bude o vyřízení reklamace obeznámen zasláním výsledku prošetření podnětu na e-mailovou adresu Uživatele, uvedenou v Registračním formuláři. V odůvodněných složitých případech (především pokud se jedná o obsáhlejší Reklamaci, závažný problém apod.) je společnost EDUMA ADVISORY oprávněná písemně prodloužit lhůtu na vyřízení reklamace o dalších nejvýše 30 dní; o takovémto prodloužení lhůty na vyřízení Reklamace EDUMA ADVISORY Uživatele uvědomí bez zbytečného odkladu, nejpozději v rámci třicetidenní lhůty ode dne doručení uplatnění Reklamace. Konečné vyřízení reklamace Uživatele ve složitých případech nesmí přesáhnout 3 měsíce.

Reklamační řád

Duševní vlastnictví

 1. Uživatel výslovně bere na vědomí, že jakékoliv materiály a informace poskytnuté mu ze strany EDUMA ADVISORY jsou předmětem jejích práv duševního vlastnictví. Za tímto účelem se Uživatel výslovně zavazuje zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by bez předchozího souhlasu ze strany EDUMA ADVISORY zasáhl do těchto práv. Student se zavazuje zejména, že nebude vyhotovovat kopie, rozmnožovat a veřejně zpřístupňovat materiály, které jsou Předmětem duševního vlastnictví EDUMA ADVISORY, případně tyto materiály vydávat za své.
 2. Uživatel není oprávněn Předměty duševního vlastnictví EDUMA ADVISORY bez předchozího výslovného písemného souhlasu EDUMA ADVISORY, nestanoví-li tyto VOP jinak, nebo není-li dílo zveřejněno EDUMA ADVISORY, poskytnout třetí osobě, rozmnožovat je zveřejňovat nebo jinak šířit.
 3. Student není oprávněn Předměty duševního vlastnictví Učitele bez předchozího výslovného písemného souhlasu EDUMA ADVISORY spolu se souhlasem Učitele, nestanoví-li tyto VOP jinak, poskytnout třetí osobě, rozmnožovat je zveřejňovat nebo jinak šířit.

Ochrana informací a údajů

 1. EDUMA ADVISORY je povinna zachovávat mlčenlivost o všech informacích a údajích Uživatele, které získala při svojí činnosti a které nejsou veřejně dostupné. Tyto informace a údaje jednotlivých Uživatelů je EDUMA ADVISORY povinna utajovat, uchovávat, přiměřeně zálohovat a chránit před neoprávněným přístupem, vyzrazením, zneužitím, pozměněním, poškozením, zničením, ztrátou anebo odcizením. Informace a údaje týkající se Uživatelů může EDUMA ADVISORY poskytnout třetím osobám jen s předchozím písemným souhlasem Uživatele, anebo na jeho písemný pokyn, pokud tyto VOP nestanovují jinak.
 2. Osobními údaji jsou podle ustanovení údaje týkající se určené anebo určitelné fyzické osoby, přičemž takovou osobou je osoba, kterou lze určit přímo anebo nepřímo, zejména na základě obecně použitelného identifikátoru, anebo na základě jedné či několika charakteristik anebo znaků, které tvoří její fyzickou, fyziologickou, psychickou, mentální, ekonomickou, kulturní anebo sociální identitu.
 3. Uživatel uzavřením Smlouvy, resp. vyplněním online Registračního formuláře prohlašuje, že souhlasí se zpracováním osobních údajů společností EDUMA ADVISORY a souhlasí, aby společnost EDUMA ADVISORY uchovávala jeho osobní údaje, které jsou potřebné pro účely EDUMA ADVISORY, a aby je zpracovávala ve všech svých informačních systémech. EDUMA ADVISORY se zavazuje veškeré poskytnuté údaje chránit před odcizením, ztrátou, poškozením, neoprávněným přístupem, změnou a rozšiřováním, a to i po skončení trvání Smlouvy.
 4. EDUMA ADVISORY se zavazuje, že bude s osobními údaji Uživatele zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s účelem dohodnutým ve Smlouvě. Uživatel uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů na dobu, po kterou je zpracování nezbytné. EDUMA ADVISORY se zavazuje k tomu, že na základě písemné žádosti Uživatele, a to i bez udání důvodu, jeho osobní údaje kdykoliv vymaže ze svých informačních systémů, pokud jejich vymazání nebude na překážku splnění závazků dohodnutých ve Smlouvě.

Rozhodné právo

 1. Vztahy, které vznikly v rámci užívání webového portálu eduma.cz se řídí všeobecně závaznými právními předpisy České republiky s tím, že Smluvní strany se dohodly, že použití jakéhokoliv ustanovení kteréhokoliv všeobecně závazného právního předpisu České republiky, které není kogentní, je výslovně vyloučeno v rozsahu, ve kterém by jeho použití mohlo měnit (buď úplně nebo částečně) význam, účel a/anebo interpretaci kteréhokoliv ustanovení Smlouvy a/anebo těchto VOP.
 2. Jakýkoliv spor, nesrovnalost a/anebo rozpor Smluvních stran, který vznikne ze Smlouvy anebo v jakékoliv souvislosti se Smlouvou (včetně jakýchkoliv a všech sporů týkajících se jejího uzavření, platnosti, účinnosti, existence a/anebo ukončení) se bude řešit přednostně vzájemnými jednáními Smluvních stran vedenými poctivě, v dobré víře a s dobrým úmyslem. Pokud spor bude přesto řešit soud, bude tento probíhat podle procesních norem České republiky.

Ostatní náležitosti

Společnost:

EDUMA ADVISORY s. r. o., IČ: 05435943, Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město Kontaktní náležitosti: podpora@eduma.cz +420 777 988 018
 • Zprostředkování online doučování prostřednictvím unikátní platformy eduma.cz.
 • Cena služby je konečná. DPH není započítáváno, nejsme plátci DPH.
 • VOP součástí webového portálu a součástí registračního mailu.
 • Reklamační řád dle VOP.
 • Informace o odstoupení od smlouvy dle VOP.
 • Platba je prováděna převodem z účtu klienta – do online peněženky eduma.cz.
 • Platba převodem je účtována klientovy dle podmínek jeho bankovního institutu.
 • Informaci o ochraně osobních údajů, součástí WEB eduma.cz.
 • Vstup uživatelům a používání platformy eduma.cz je vázán platnými VOP a Etickým Kodexem společnosti EDUMA ADVISORY s.r.o.
 • S obchodními podmínkami souhlasí uživatel při registraci do systému. Veškeré další dobíjení kreditu v peněžence se řídí platnými obchodními podmínkami.

Závěrečná ustanovení

 1. Právní vztah mezi Uživateli a EDUMA ADVISORY, jakož i mezi Uživateli navzájem se řídí těmito VOP a všeobecně závaznými právními předpisy, platnými v České republice, a to v uvedeném pořadí. Ustanovení těchto VOP mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud se Smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.
 2. Uživatelé prohlašují, že jsou v plném rozsahu způsobilí k právním úkonům a jejich smluvní volnost není žádným způsobem omezená. Uživatelé dále prohlašují, že Smlouvu uzavřeli na základě jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, kterou projevili určitě a srozumitelně, Registraci a Smlouvu uzavřeli v dobrém úmyslu a v dobré víře a neuzavřeli ji ani v omylu, ani v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, seznámili se se všemi podmínkami a VOP a s těmto porozuměli a na znak souhlasu provedli Registraci.
 3. Uzavřením Smlouvy dává Učitel provozovateli EDUMA ADVISORY výslovný souhlas, aby údaje Uživatele využívala k marketingovým účelům, a to zejména aby Uživateli zasílala aktuální informace o vzdělávání a aktualizacích Výukové platformy, o změnách a inovacích, a to vše v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy, platnými a účinnými na území České republiky.
 4. Jednotlivá ustanovení Smlouvy a těchto VOP jsou vymahatelná nezávisle na sobě a neplatnost a/anebo nevymahatelnost kteréhokoliv z nich nebude mít žádný vliv na platnost a/anebo vymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy/těchto VOP, s výjimkou případů, kdy je, především z důvodu důležitosti povahy anebo jiné okolnosti, týkající se takového ustanovení Smlouvy/těchto VOP, zřejmé, že dané ustanovení Smlouvy/těchto VOP nemůže být oddělené od ostatních příslušných ustanovení Smlouvy/těchto VOP.
 5. V případě, že se některé z ustanovení Smlouvy anebo těchto VOP stane podle všeobecně závazných právních předpisů České republiky neplatným a/anebo nevymahatelným, platnost a/anebo vymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy/těchto VOP zůstává netknuta a Smluvní strany se zavazují neodkladně začít jednat v dobré víře a dohodnout se na nahrazení takovéhoto ustanovení ustanovením novým, které bude mít účinky co nejvíce podobné účinkům původního ustanovení, s přihlédnutím zejména na kontext a celkový právní a ekonomický účel daného ustanovení, jakož i Smlouvy/těchto VOP.
 6. Tyto VOP schválené EDUMA ADVISORY vstupují v platnost a účinnost dnem 1. února 2017.