Oznámení o zpracování osobních údajů

Podmínky použití

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vymezení pojmů

Poskytovatel – poskytovatelem se pro účely těchto všeobecných podmínek rozumí Společnost EDUMA ADVISORY s.r.o., Kaprova 42/14, 11000 Praha, IČ: 05435943, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C, vložka 263609, která je provozovatelem tohoto webu, dostupného na internetové adrese www.eduma.cz. Poskytovatel je zapsán v registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů pod číslem č. 00069422 / 001.

Server – serverem se pro účely těchto všeobecných podmínek rozumí internetový portál Poskytovatele na internetové adrese www.eduma.cz.

Uživatel – znamená Student nebo Učitel, který se registroval v rámci webového portálu eduma.cz.

Poskytovaná služba – eduma.cz - se rozumí webový portál, provozovaný na internetové stránce www.eduma.cz, jehož prostřednictvím dochází ke zprostředkování možnosti doučování nebo výuky Vyučovacích předmětů mezi Učitelem a Studentem a následně za použití jedinečné technologie dochází k realizaci on-line kontaktu mezi Učitelem a Studentem. V rámci webového portálu Učitelé zveřejňují nabídky k doučování či výuky konkrétních témat Vyučovacích předmětů.

Prohlášení

Toto prohlášení vytvořil Poskytovatel proto, aby seznámil Uživatele s tím, jakým způsobem jsou shromažďovány, používány a chráněny osobní data Uživatelů. Uživatel je povinen se s tímto prohlášením seznámit.

Ochrana soukromí a dat Uživatelů je pro Poskytovatele velmi důležitá. Poskytovatel proto sleduje vývoj české legislativy, aby splnil veškeré požadavky stanovené právními předpisy.

Pokud Uživatel sdělí při rezervaci Poskytovateli jakékoliv osobní údaje, může si být jist, že budou použity v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů pouze pro zajištění kontaktu mezi Uživatelem, Poskytovatelem pro zajištění poskytovaných služeb.

Osobní údaje

Osobní údaje Uživatelů budou shromažďovány a užívány pouze s vědomím Uživatele a jeho souhlasem, a to za účelem provedení poskytnutí služby online doučování.

Shromáždění údajů

Mezi osobní údaje, které smí Poskytovatel shromažďovat, patří například Uživatelovo jméno, e-mail či telefonní číslo. V případě, že Uživatel využije možnost registrace, je Poskytovatel oprávněn údaje poskytnuté Uživatelem zpracovat za účelem plnění služeb.

Během registrace uživatele bude Uživatel požádán o vyplnění registračního formuláře, kde musí uvést své jméno a příjmení, uživatelské jméno, adresu, emailovou adresu a telefonní číslo a číslo bankovního účtu. Pokud se bude jednat o právnickou osobu, uvede Uživatel i obchodní jméno společnosti, sídlo a IČO. Tyto informace jsou nutné ke zpracování registrace.

 

Používání osobních údajů

Poskytovatel je oprávněn osobní data Uživatelů používat pro účely související s poskytováním služeb portálu www.eduma.cz.

Poskytnutím osobních údajů projevuje Uživatel souhlas se zde obsaženými pravidly.

Přístup k osobním údajům

Přístup k osobním údajům, které Poskytovatel zpracovává, má pouze omezená skupina osob, pro kterou existují přísné interní pokyny a postupy, které jsou pravidelně revidovány. Opatření proti možnému získání osobních údajů Uživatelů třetí osobou jsou jak na úrovni technické (management přístupových práv k systémům, logování přístupů ke klíčovým informacím, zabezpečení zvlášť citlivých informací na úrovni databází apod.), tak i procedurální, kdy data mohou být poskytnuta pouze subjektům, jimž takové oprávnění dává zákon (např. orgány státní správy) a které požádají o tyto údaje formálně správným a standardizovaným způsobem.